KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HİP MEDYA-KREATİF MEDYA AJANSI olarak dijital güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

Unvan: HİP MEDYA (UMUT KAAN ÖZDEMİR)

Posta Adresi: Fatih Mah. Çapraz Sok. No: 11/2 K.Çekmece-İstanbul

E-posta Adresi: iletisim@hipmedya.com

Telefon Numarası: 0850 450 11 05

İnternet Adresi: www.hipmedya.com 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİR

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Ad-Soyad
 • Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Talep Bilgisi
 • IP Adres Bilgileri 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİR

 • İletişim kurmak
 • Talep/şikayetler takip etmek
 • Gelişmelerden haberdar etmek

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIR

İnternet sitemizdeki iletişim formu ya da e-bülten aboneliği aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizdeki iletişim formunun doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle paylaştığınız kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla toplanmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

BAŞVURULARINIZ HAKKINDA

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak; aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

 • Başvurunuz yazılı ise şahsen veya noter kanalı ile
 • Güvenli Elektronik İmza ile
 • Mobil İmza ile
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile

ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizin doğru ve güvenli çalışması için zorunlu olan çerezler ile işlemlerinizi hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirmeniz için gerekli olan çerezler haricinde çerez kullanılmamaktadır. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında teknik gereksinimlerle kullanılan Çerez Politikası hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz.